Všeobecné podmínky závodu

.

Všeobecné podmínky závodu - Běh jarním, letním, podzimním a Štědrým ránem

§ Rozhodující je věk běžce v den závodu

§ Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při registraci na místě a účastníci do 15 let věku musí mít dospělý doprovod i po celou dobu na trati.

§ Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

§ Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

§ Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

§ Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

§ Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

§ Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách závodu bez předchozího upozornění.

§ Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

§ Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován. Poškozené číslo znamená neexistující čas a účastník nebude požadovat kompenzaci v jakékoli podobě či výši.

§ Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.

§ Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

§ Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace.

§ Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

§ Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

§ Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

§ Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti,apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.

§ Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem.

§ Startovní číslo je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.

§ Oficiální čas je čas od "výstřelu".

§ Účastníci mají možnost reklamovat výsledek pouze v den závodu přímo na místě a jen do vyhlášení vítězů. Po vyhlášení vítězů jsou vyhlášeny výsledky jako oficiální.

§ Odesláním registračního formuláře dobrovolně souhlasím, aby Běh ránem, z.s., Raceresult a Vlastimil Martinát, bydliště Popov 77, Štítná nad Vláří 76333 zpracoval na této stránce a na stránkách race result, potažmo v software race result, mnou odevzdané osobní údaje /jméno, příjmení, datum narození, bydliště, národnost a mail adresu/ výhradně pro účely registrace k závodu, zveřejnění výsledků závodu a rovněž dávám souhlas s uveřejněním, v průběhu závodního dne pořízených, fotografií obsahujících vyobrazení mé osoby na této web stránce s možností volného stažení. Svůj souhlas mohu výjma hromadných fotografií kdykoliv v budoucnosti odvolat a jako dotyčná osoba jsem si vědomý/vědomá svých práv ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a byl/byla jsem s těmito právy seznámený/seznámená.  

Ve Štítné nad Vláří - Popov 77, dne 21.12.2017